Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τρίτη 27 Απριλίου 2010

[Αρχική Σελίδα] [Επικοινωνία] [Ποιοί είμαστε]

Τοπικά ] [ Αθλητικά ] [ Περιφέρεια ] [ Ελλάδα ] [ Κόσμος ] [ Δελτία Τύπου ] [ Εκδηλώσεις ]

  Γρήγορη Αναζήτηση

Λέξη - Κλειδί :

  Τελευταία Νέα

  Δελτίο Τύπου

O Oργανισμ?ς Νε?τητας κα? Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπ?λε?ς μας ενημερ?νει το λα? της περιοχής μας, οτι απ? τις αρχ?ς Ιουν?ου ξεκ?νησε το πρ?γραμμα ανακ?κλωσης χαρτιού, πο? πρ? μηνών είχε αναγγελθεί. Γι? τ? διευκ?λυσνη του κοινού έχουν τοποθετηθεί 12 κ?δοι χρ?ματος μπλ? με ειδικ? σ?μανση, όπου μπορεί ο καθ?νας να εναποθ?τει πρ?ς ανακ?κλωση μ?νο χαρτ? κ?θε είδους, στ? παρακ?τω σημεία της π?λης:

  • Μητροπολιτικ? Μ?γαρο στ?ν παλι? Ξ?νθη,
  • Κτ?ριο του Δ?μου στ?ν Πλατε?α Ματσ?νη,
  • Δημαρχείο Ξ?νθης
  • Νομαρχ?α Ξ?νθης, και συγκεκριμ?να στό χώρο του π?ρκινγκ στ? π?σω μ?ρος της.
  • Κτιριακ? συγκρ?τητα του 5ου/10ου Δημοτικού Σχολε?ου Ξ?νθης
  • Κτιριακ? συγκρ?τημα του 4ου/6ου Γυμνασ?ου - 3ου Λυκε?ου Ξ?νθης κα?
  • Φοιτητικές Εστίες Κιμμερίων Ξ?νθης

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορε?ς της περιοχής μας που συνεργ?σθηκαν για την πραγματοπο?ηση του προγρ?μματος κα? συγκεκριμένα τ? Νομαρχ?α, τ? Δήμο, τα Γραφε?α Περιβαλλοντικής Αγωγής τ?ν Διευθ?νσεων Πρωτοβ?θμιας και Δευτεροβ?θμιας Εκπ/σης του Νομού, το?ς Διευθυντ?ς των συνεργαζομ?νων εκπαιδευτηρ?ων τον Πρ?τανη του ΔΠΘ, τον Κοσμ?τορα της Πολυτεχνικής Σχολής καθ?ς και τη Διο?κηση των Φοιτητικών Εστιών.

Με την πρωτοβουλ?α αυτ? ο Οργανισμ?ς Νε?τητας και Πολιτισμού της Μητροπ?λε?ς μας ανταποκρ?νεται στην κοινωνικ? αν?γκη για ανακ?κλωση, ευαισθητοποι?ντας παρ?λληλα το κοιν? της περιοχής μας στ? πνευματικ? ζ?τημα της χρ?σεως και του σεβασμού του περιβ?λλοντος, που αποτελεί δώρο του Θεού στον άνθρωπο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

xan.gr - τμήμα ενημέρωσης

<< Επιστροφή

Αρχική Σελίδα

Προσθήκη στα Αγαπημένα

Αποστολή με e-mail

Εκτύπωση 

 

Κατασκευή και υποστήριξη
www.ixanthi.gr
Διαδικτυακές Επιχειρήσεις ΔΙΑΣ.
ixanthi@ixanthi.gr
Μπρωκούμη 30, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100
Τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο : 2541083620